slide4

Adatvédelmi nyilatkozat

Az alábbiakban részletesen ismertetjük a Hungaroman honlapjának működési feltételeit. Ezúton felhívjuk szíves figyelmét, hogy a honlap elérésével és megtekintésével Ön tudomásul veszi, és elfogadja az alább részletezett feltételeket.

Szerzői jog és védjegyek

Tájékoztatjuk, hogy a HUNGAROMAN név és logó védjegy oltalom alatt áll.

A Hungaroman honlapján található minden szöveges és képi tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. Előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a honlap tartalmának egészét vagy egyes részeit többszörözni, újrafelhasználni, terjeszteni, bármilyen eszközzel és/vagy formában átvenni, másolni, adatbázisban tárolni, saját honlapon feltüntetni, továbbá a személyes használatot meghaladó mértékben kinyomtatni, ellenérték fejében vagy anélkül a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni.

Személyes adatok védelme

Tájékoztatjuk, hogy a Hungaroman honlapjának fejlesztését és üzemeltetését a Proathlon Bt végzi.
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön olyan adatot, információt közöl a honlapon, amelyekkel személye azonosítható, hozzájárul ahhoz, hogy az elküldött adatot a Proathlon Bt kezelje az alábbiak szerint.

Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható, és a Proathlon Bt-től, mint adatkezelőtől kérheti személyes adatai helyesbítését, kezelésének megszüntetését, illetve törlését.
Az érintett személy (akivel a személyes adat kapcsolatba hozható) személyes adatai felvétele/gyűjtése esetén a személyes adatok kezeléséről tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel és kéréseivel e-mailben, telefonon vagy levélben fordulhat a Proathlon Bt-hez.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által használt számítógéppel, böngészőszoftverrel, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan megjelennek a Proathlon Bt számítógépes rendszerében.

A Proathlon Bt kijelenti, hogy a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011 évi CXII. törvény és a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseit megtartva kezeli és használja fel.

Kapcsolat más honlapokkal

A jelen honlapról más honlapra való csatlakozás lehetősége esetén a Proathlon Bt  ezen további honlapokért vagy azok tartalmáért nem vállal felelősséget.

A kapcsolódó honlapok harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak, ezekhez a honlapokhoz a Proathlon Bt csupán hozzáférést közvetít. A Proathlon Bt az ilyen honlapokat, illetve a rajtuk fellelhető információt, szoftvert, terméket vagy más anyagot nem hagyta jóvá, azokért, vagy a felhasználásuk következményeiért nem tud garanciát vállalni. A jelen honlaphoz kapcsolódó valamennyi más honlapra való belépés és honlap használata az Ön kizárólagos felelősségére történik.

A felhasználók által közzétett tartalom

A felhasználó által a honlapra küldött vagy átvitt anyagok, információk vagy egyéb közlemények nem tekintendők sem titkosnak, sem a szellemi alkotásokat megillető jogi védelem alatt állónak. A Proathlon Bt a felhasználók által a honlapra küldött tartalommal kapcsolatosan semmiféle kötelezettséget és felelősséget nem vállal, minden esetben a tartalmat elhelyező személyt terheli a felelősség.

Tilos bármely jogellenes vagy egyéb módon jogszabályba ütköző anyagnak a honlapra, illetve honlapról történő (el)küldése vagy átvitele.

A Proathlon Bt fenntartja a jogot, hogy erről való tudomásszerzése esetén eltávolítsa a jogellenes, vagy egyéb módon jogszabályba ütköző, harmadik felek érdekeit sértő tartalmakat,
illetve azokat a tartalmakat, amelyek ilyennek minősülhetnek.

Amennyiben harmadik személy az Proathlon Bt ellen a felhasználó által közzétett tartalom miatt eljárást indít, vagy egyébként vele szemben igényt érvényesít, a jogsértő tartalmat közzétett személy köteles a Proathlon Bt mentesíteni a helytállási kötelezettség alól.

A kárfelelősség kizárása

A Hungaroman honlapja kizárólag tájékoztatási célt szolgál.
Tartalma folyamatosan frissítésre kerül és minden szükséges intézkedés megtörténik annak érdekében, hogy a közölt adatok és információk mindenkor hatályosak legyenek, ennek ellenére a Proathlon Bt nem vállalhat felelősséget azért a károkért, amelyek az információk esetleges hiányosságából, pontatlanságából, a honlap részleges vagy teljes használatra képtelen állapotából, vagy nem megfelelő működéséből származhatnak.

A Proathlon Bt kifejezetten kizárja a honlapon található anyagok és információk használatából, vagy a használat következményeiből származó bármely kárért vagy veszteségért való felelősséget.

A Proathlon Bt fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül megváltoztassa, illetve bármely szolgáltatását megszüntesse, felfüggessze.
A Proathlon Bt nem vállal felelősséget azokért a cselekedetekért, amelyeket bárki akár közvetlenül, akár közvetve a honlapon lévő vagy azon keresztül elért adatok, információk alapján tett.

A honlapon található információk nem tekinthetők sem ajánlatnak, sem kötelezettségvállalásnak.

Google Analytics – titoktartási nyilatkozat

Ez a honlap a Google Inc. (‘Google’) által biztosított Web analitikai szolgáltatást, a Google Analytics alkalmazást használja. A Google Analytics úgynevezett „Cookie-kat”, azaz, az Ön számítógépén elhelyezett szöveges fájlokat használ,  melyek lehetővé teszik a weboldal használatával kapcsolatos elemzéseket. Az Ön weboldal használata során generált Cookie információkat (beleértve az Ön IP címét is) a Google egy, az Amerikai Egyesült államokban lévő szerverre továbbítja és ott tárolja. A Google ezeket az információkat arra használja fel, hogy kiértékelje az Ön weboldal használatát, hogy az oldal üzemeltetője számára weboldal aktivitási jelentést állítson össze, és hogy további, a weboldal használatával és internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat biztosítson. A Google adott esetben ezeket az adatokat harmadik feleknek is továbbadhatja, ha ezt a törvény megköveteli, vagy az adott harmadik fél ezen adatokat a Google megbízásából feldolgozza. A Google az Ön IP címét más Google adatokkal semmiképpen sem fogja összekapcsolni. A Cookie-k használatát a megfelelő böngésző beállítások kiválasztásával akadályozhatja meg. Mindazonáltal, szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem éri el a weboldal összes funkcióját. Ezen weboldal használatával Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Önre vonatkozó adatokat a Google a fent meghatározott módon és célok érdekében felhasználja.